top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

150108 021.jpg
Artikkelvisninger
3507928

Vedtekter

 

 

Vedtekter for Dunker-ringen (DR).

 

 

§ 1. Formål

DR har til formål å videreføre og forbedre Dunkeren som hunderase, samt arbeide for å få størst mulig deltagelse av dunkere på jaktprøver og utstillinger. DR skal søke å nå sine mål gjennom å forene dunkereiere til felles innsats for rasen.

 

§ 2. Medlemskap.

Som medlem kan opptas enhver person som er interessert i Dunkeren som hunderase.

 

§ 3. Kontingent.

Ethvert medlem plikter å betale den kontingent som DRs generalforsamling fastsetter.

 

§ 4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er DRs høyeste myndighet, og holdes hvert år i tiden 1. april - 1. juli. Innkalling foretas senest 4 uker før avholdelsen. Saksliste skal følge innkallingen.  Vedtak kan bare fattes i saker som er oppført i sakslista. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 1. februar.

Generalforsamlingen skal:

  1. Godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Behandle årsberetning og revidert regnskap.
  3. Fastsette kontingent.
  4. Velge styrets leder først og særskilt, og i tillegg syv styremedlemmer og første, andre og tredje varamedlem, alle for to år ad gangen.
  5. Velge valgkomiteens tre medlemmer for tre år ad gangen.
  6. Velge to revisorer for 2 år ad gangen.
  7. Behandle innkomne forslag og andre saker som er satt opp på sakslista.

 

Stemmerett på generalforsamlingen har alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år. Fullmakter fra andre medlemmer godtas ikke.

 

Personvalg skal skje skriftlig når det er forslag på mer enn en kandidat, for øvrig skjer avstemming skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det.

 

Fra år til år bør generalforsamlingen ambulere mellom distriktene, og bør fortrinnsvis plasseres i tilknytning til egnede arrangementer. Ekstraordinær generalforsamling hjemles ikke.

 

§ 5. Styret.

Styret består av 8 medlemmer. I tillegg velges 1. 2. og 3 varamedlem. Et av medlemmene med vararepresentant, skal være et av avlsrådets medlemmer.

Både lederen og styrets øvrige medlemmer velges for to år ad gangen. Hvert år trer henholdsvis fire og fire medlemmer ut, første gang ved loddtrekning. Styremedlemmer kan gjenvelges.

 

Utenom ledervervet konstituerer styret seg selv. Styret er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer har avgitt eller hatt anledning til å avgi stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

Styret skal:

 

1 Drive informasjon ovenfor medlemmene innenfor de temaer som hjemles i DRs formål.

 

2 Sørge for å avholde møter og samlinger for DRs medlemmer.

 

3 Føre fortegnelse over DRs medlemmer. Innen 1. februar hvert år skal ajourført medlemsliste sendes til NHKFs sekretariat for kontroll.

 

4 Utarbeide instruks for tillitsvalgte og eventuelle utvalg.

 

5 Innkalle til og sørge for avholdelse av generalforsamling.

 

6 Forelegge for generalforsamlingen beretning om DRs virksomhet siste år, revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år.

 

7 Sørge for at disse vedtekter og generalforsamlingens vedtak, samt DRs anliggende for øvrig, blir etterlevet, gjennomført og ivaretatt på beste måte.

 

 

§ 6. Valgkomite.

Valgkomiteen består av tre personer. Hvert år trer et medlem ut. Ved valg av valgkomite skal det tas distriktsvise hensyn.

 

§ 7. Avstemningsregler.

Ved alle avstemninger treffes avgjørelsen med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer, dersom ikke annet går frem av disse vedtekter. I tilfelle stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

§ 8. Utmeldelse, eksklusjon.

Utmeldelse skal skje skriftlig til styret innen årets utgang, og blir gjort gjeldende fra og med neste år. Medlem som ikke betaler sin kontingent, eller opptrer på en slik måte at det skader DRs virksomhet eller anseelse, blir av styret strøket som medlem. Vedkommende har rett til å legge sin sak frem for generalforsamlingen.

 

§ 9. Vedtektsendringer.

Endringer av disse vedtekter kan bare gjøres av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de fremmøtte representanter.

 

§ 10. Oppløsning.

DR kan ikke oppløses uten etter vedtak på to på hverandre generalforsamlinger med minst 3/4 flertall av de fremmøtte representanter på hver av generalforsamlingene.

 

 

Revidert ved DRs generalforsamling på Storsand 28. mai 2016

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

arets-dunkere.jpg

bottom_sheet